اینم آیات آخرین هفته قرار وبلاگی_قرآنی ما :)

❤ ۱. نابینا و بینا [کافر و مومن] یکسان نیستند. (فاطر، 19)

❤ ۲. بی تردید خدا دعوت حق را به هر کسی بخواهد می شنواند. (فاطر، 22)

❤ ۳. از بندگان خدا فقط دانشمندان از او می ترسند، بی شک خدا توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. (فاطر، 28)

❤ ۴. خدا دانای غیب آسمان ها و زمین است و بی تردید به نیات و اسرار سینه ها آگاه است. (فاطر، 38)

❤ ۵. بیم دادنت فقط برای کسی ثمر بخش است که از قرآن پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی نیکو و با ارزش مژده ده. (یس، 11)

❤ ۶. و مرا چیست که [از روی یقین] کسی را نپرستم که مرا آفریده و به سوی او بازگردانده می شوید؟! (یس، 22)