گاهی که در افکار غریبانه ی انبوه جمعیت گم می شوم... 

گذرم به بن‌بست همیشگی می خورد که... 

این همه خلق را از برای چه آواره خود کرده ای...؟؟؟!!!!! 

#حقیقت