چه نادانند آن مردمی که گمان می برند؛

عشق با معاشرت طولانی و همراهی مستمر پدید می‌آید...

عشقِ حقیقی آن است که زاده‌ی سازگاری روحی باشد...

 و اگر این تفاهم در یک لحظه کامل نشود،

در یک سال و یک نسل تمام نیز به کمال نمی‌رسد!

جبران خلیل جبران، آوای جبران