تا حالا شده نتونید جلوی آینه رو در روی خودتون مکث طولانی بکنید و بخوایید فرار کنید از مقابل آیینه ی تمام نما؟!!!!....

آن هم برای من ـیی که هر روز و هر ساعت و با کوچکترین فرصت پیش آمده ای چشم در چشم خودم می شدم و رو در رو با خودم فکر میکردم و فکر میکردم و فکر میکردم؟!!! و اکراها جدا میشدم.....

اینکه خوشبینانه نگاه کنی به آیینه و بگویی که شاید ایینه مقعر است یا محدب یا آیینه ها هم گاهی دروغ می گوییند و البته فقط اندکی گاهی نه خیلی اکثرا زیاد....