هیچ دلبستگی ای ندارم...

و هیچ وابستگی ای

هیچ اشتیاقی به زندگی

هیچ اشتیاقی به مردگی...

هیچ اشتیاقی به جهنم (که هیچ کس ندارد)

هیچ اشتیاقی به بهشتش...

من به همان فکر امکان وجود عدم مطلق خوشم...

+ یک سر درد مزمن عجیب :/