و این هم منتخب آیات سهم این هفته یِ من از دیدِ من و وبلاگ عاقایِ من :)

سهم من جز 22 هر روز یک صفحه و یک آیه منتخب 

1. در گفتار خود نرمی و طنازی [چنانکه عادت بیشتر زنان است] نداشته باشید تا کسی که بیماردل است طمع کند، و سخن شایسته و پسندیده گویید (احزاب،32)

2. در میان نامحرمان و در کوچه و بازار مانند زنان دوران جاهلیت پیشین [که برای خودنمایی با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه جا ظاهر می شدند] ظاهر نشوید (احزاب، 33)

3. کسانی که مردان و زنان مومن را [با متهم کردن] به اعمالی که انجام نداده اند، می آزارند، بی تردید بهتان و گناه بزرگی بر عهده گرفته اند (احزاب، 58)

4. ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مومن هستند بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورهایشان] در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد. این [پوشش] به اینکه [عفت و پاک دامنی] شناخته شوند نزدیک تر است، و در نتیجه [از سوی اهل فسق و فجور] مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. (احزاب، 59)

5. از خدا پروا کنید! و سخن درست و استوار گویید. (احزاب، 70)

6. کافران گفتند: قیامت بر ما نخواهد آمد. بگو: آری؛ سوگند به پروردگارم که دانای غیب است، حتما بر شما خواهد آمد؛ در آسمان ها و زمین هم وزن ذره ای از او پوشیده نیست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن هست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است.(سبأ، 3)

+ کسایی هم که خبر ندارند قضیه چیه!!! قضیه > اینجوریاست <