برف زمستانی بهاری

ولی قرارمان این نبود ها!!! گفته باشم... اینکه من نباشم و بباری و بعد بیایم و غافلگیرم کنی با این حجم بودنت و من فقط فرصت تماشای آب شدنت را داشته باشم...

+ عکس شهر برفی م :)