نگاه من به عشق فرق داره با تو...

تو نگات به خودت خلاصه میشه...