از نزدیک به هشت میلیارد نفر روی کره زمین

به خواب من آمدنت چه بود... 

سراب بیداری ات را که دیدیم...

سرای خواب هایت چه شود...