چقدر این ترکیب بدیع و دلنشین رو دوست دارمش؛

تو یه قطره  از خدایی...