می گوید دوستت دارم و من می گویم به درک...

چه تفاوت عجیبی دارد بین درک او و درک من... 

چه فاصله عجیبی دارد این شباهت نزدیک....