چند وقتیست دلتنگم... 

نمیدانم دلم تنگِ چه چیزی یا کسی است... 

نمیدانم اعماق وجودم را که کنکاش میکنم آن جای خالیِ آزار دهنده برای چیست که اینگونه شب و روز را برایم به این شدت تنگ کرده است...

حتی دیگر نمی دانم به کجا آمده ام و برای چه آمده ام...

و نمیدانم چرا روزگار اینگونه چرخیده که من اینجایم و آن آنجا

در حالی که نه بودن من دست خودم بوده و نه او...

نمیدانم آن جای خالیِ دلتنگی هایم چشم به انتظار کدامین مرهم باید بماند :(