دلگرمی یعنی اینکه.....

حواستون به غرور عاقاتون جلوی بقیه باشه...

و.... 

+ بزرگترین دارایی های یک مرد عشق و غرور مردانگیشه...