و اما شهریور...

چه میکشی تو از این حجم نامهربانی ها...

رفیق نیمه راهت که در نیمه ی راه جا ماند...

و دوباره تو مانده ای و چشم انتظار شکستن احساسات زرد و خشک...

زیر بی مهری های سرد پاییز...