اینکه تو دوستم داشته باشی دست من نیست...

 ولی من همیشه دوستت دارم... 3>

و این هم دست تو نیست.

ر.ص