دیوونه.... تو چشمای من زل نزن.....

چرا دشمنی می کنی.....

با خودت...

+ موزیک نوشت: بهروز کشاورز