+ من به زندگی و ازدواج بدون عشق اعتقادی ندارم

- ولی اونایی که ازدواج کردن خیلی نظر تو رو ندارن 

+ چون اونا چاره ی دیگه ای ندارن