واى از آن روز...تو عاشق شوى و من معشوق

پدرى از تو در آرم که خدا مى داند!

افشین واعظی