همه عاشق اند...

همه...

بعضیا عاشق پول... بعضیا دختر... بعضیا شهرت... بعضیا علم... بعضیا مقام.... بعضیا طبیعت....بعضیا هنر.... ورزش....شهوت....

و از این بین شاید فقط اندک عده ای واقعا عاشق خدا..... و عده ای هم عاشق مرگ....