آن که یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست... 

حال وقتی به لب پنجره می آیی نیست.