سال تویی ماه تویی روزیه هر روز تویی 

نور تویی روح تویی زنده نگه دار مرا 💗 

رص