سوپر مارکتی در انتهای خیابان اصلی، ساعت ده شب :

+ خیلی ممنون آقا چقد شد؟!

- شما خبرنگارید؟!!!

+ چی؟

- خبرنگارید شما؟!!! ( با اشاره زیر چشمی به کارت شناسایی یکی از قسمت های کیف پولم)

+ آهان... بیشتر مطلب نگارم تا خبرنگار :)

- محل مطلب نگاریه خیلی معروفی هم هست همشهری ؛)

+ برا خود شهر شاید خیلی چیزی هم ننوشته باشم :)

+ بیشتر زحمت ثبت و شناسایی صدورمان افتاد گردنشان والا او خبر نویس و من مطلب نگار عقاید و اذهان...

+ او اهل سیاست و من در تمنای صداقت...