یه گروه جک مک بوده انگار از فامیلاشون باز کرده بعد:
مکالمات من (+) و اون (-) در پی وی :
+ میلاد چه خبره همه رو ریختی تو گروه 
- من معاونم 
+ منم رئیس آموزش و پرورش م 
- منظورم معاون وزیر بود  
+ خاک تو سر من که تو رو معاون کردم