اینکه قهوه دعوت کنی و هر دو چایی بخوریم اونم نصفه :):