سخت است سهم تو از واژه عشق تنها نفرت شود

نفرت از تو... و نفرت تو از واژه ی به نام عشق .