دلت برای خودت تنگ نشده؟!!!

برای خود واقعیت؟ نه این خود ظاهری که برای دیگران بنا کرده ای

برای قبل تر هایت

برای سادگی ها

بچگی ها

روراستی ها

واقعی بودن ها

راستی...

خودت برای خودت دل تنگ شده ای؟