چیزی که هر کسی در گمان خویش تصور می کند که دچارش شده است...