نه میتوانم بی خیالت شوم نه بی تفاوت...

 و این دیوانه کننده ترین پارادوکس ممکن دنیای من است...

ر.ص