ای خدای مهربان...

کی می رسد باران...

تا بشویم جان خود را...

در آبــــــــــ ـ ـ ـ  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ     .