+ تا حالا عاشق شدی؟!

- آره دوبار

+ پس تا حالا عاشق نشدی .