دوستت دارم . . .

همین .

و این متاثر از هیچ چیز دنیای اطرافمان نیست . 

هر چه هم میخواهد بشود، بشود .

چرا که تنها اتفاق ثابت دنیای زندگیه غیر قابل تغییر من است .

که متغییر بودنش فقط به سمت بیشتر شدنش ممکن است .