لب هایم را می خندیدی....

چشمانم را می باریدی ....

در رویایت می چرخیدم...

آوازم را می رقصیدی...