گاهی ادم دلش تنگ می شود
برای خودش...
برای گذشته اش...
و برای خلاص شدن از روز های زجر اور تداعی کننده ش
و گاهی آدم متنفر می شود
از خودش...
و این پایان قصه ی هر کسی است...
که تازه شروع می شود.