ای که بواسطه پرده های بزرگی و دیوار های شکوه از من نهان گشته ای.... ای حوری من که دیدارت را تنها در ابدیت جایی که مساوات هست امید دارم...

+ سطر کوچکی از برگ ها احساس عاشقانه های جبران خلیل جبران که ترجمه فارسیش خیلی از قدرت اولیه ش کاست....