شده ام چون رابطه یِ بدیهیِ علت و معلولی...

تا چیزی برایم به مرحله وجوب نرسد...

به وجود نمی رسد...

و این حجم سنگین و آزاردهنده ایست...

که در حداقل بماند و به نهایت نرسد.