شده پر از حرف باشید و در مطلق ترین سکوت ممکن عمرتون قرار گرفته باشید...

که انگار مهر به چه بزرگی به دهانتان خورده شده باشد....

شده پر از غم باشید و بخندید....

شده پر از درد باشید و آرام بگیرید....

شده پر از اشک باشید و نگاه کنید...

شده پر از احساس باشید و محکوم به دفن...

شده پر از بال باشید و محکوم به قفس...

شده پر از شعر باشید و محکوم به نثر....

شده پر از مرگ شوید و محکوم به زندگی؟!!!...

شده پر از هیچ شوید و محکوم به هست؟!!!... .