داشتن میکشیدنش بالا :/

دو هفته اول رو نرفتم خوابگاه

سه هفته س دارم زور میزنم خوابگاه رزرو کرده ی هزینه پرداخت کرده مو بگیرم

یعنی اگه حل نمیشد باید به زودی به صنف کارتن خواب های تهران ملحق میشدم :)))

تقصیر دوست و آشنا شد دا از بس مهمان نوازیمون نمودند 

بد عادت شدیم :))