گاهی...

دلت تنگ نمیشود برای گذشته ها...؟!

گذشته هایی حتی پر از دروغ و فریب... 

شیرینی دروغ هایت به تلخی حقیقتت می ارزید...

بعضی سکانس های زندگی دوست داشتنی اند...

حتی اگر تمام شوند...

و تکرار ناپذیرند...

حتی اگر تکرار شوند....