سوره یاسین

شاید سوره یاسین ( قلب قرآن)، همان یاحسین بدون سر است...