تا حالا؛

یک استکان چای بسیار 

شیرینِ گرمِ تلخِ سرد 

را نوش جان کرده ای؟!

:):

To understand me